Stanovy rybářského spolku

Název: Rybářský spolek Senice na Hané

Sídlo: Jos. Vodičky 243, Senice na Hané 783 45

IČO: 22873180


Článek 1.

Základní ustanovení

1. Rybářský spolek Senice na Hané (dále jen ,,spolek“) podle  zákon č. 89/2012 Sb ve znění pozdějších předpisů, které sdružuje své členy zejména za účelem výstavby a provozu Biocentra Véklice, rybaření a ochrany přírody.

2. Statutárním orgánem spolku je výbor spolku (dále jen ,,výbor“). Za výbor jsou oprávněni jednat předseda, místopředseda a to každý z nich samostatně. Další členové výboru mohou jednat na základě zmocnění výborem.

3. Písemnosti za spolek podepisují vždy dva členové výboru.

Článek 2.

Členství ve spolku

1. Členem spolku (dále jen ,,člen“) se může stát osoba starší 15 let, která si podala písemnou přihlášku.

2. Členství vzniká rozhodnutím členské schůze spolku (dále jen ,,členská schůze“)

3. Členství zaniká

a) úmrtím člena,

b) vystoupením člena na základě písemného oznámení předsedovi spolku,

c) vyloučením člena.

Článek 3.

Poslání a činnost spolku

1. Hlavním posláním spolku je ochrana přírody a krajiny a společné provádění rybářství v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutím a pokyny příslušných správních orgánů.

2. Spolek plní své poslání zpravidla tím, že především v zájmu svých členů:

a) svou péčí zajišťuje zlepšování životního prostředí (revitalizace krajiny),

b) propaguje na veřejnosti ochranu přírody a rybářství, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí,

c) zajišťuje chov, vypouštění, ochranu ryb a péči o ně, a ochranu krajiny,

d) působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování rybářských zvyků a tradic,

e) využívá státních i jiných dotačních programů.

3. Další podrobnosti o činnosti spolku a provozu upravuje Provozní řád spolku (dále jen ,,provozní řád“), který nesmí být v rozporu s těmito stanovami.

4. Spolek při své činnosti na úsecích ochrany přírody a krajiny a rybaření spolupracuje s příslušnými správními orgány, s fyzickými a právnickými osobami.

5. Cílem spolku není provádět výdělečnou činnost ve prospěch jeho členů. Členové nemají podíly na majetku spolku.

6. Spolek vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a provozním řádem.


Článek 4

Zásady hospodaření

Prostředky spolku jsou především:

a) vstupní příspěvek členů,

b) výnosy z rybářského hospodaření,

c) dary, granty a dotace,

d) hmotný a nehmotný majetek.

Článek 5.

Práva a povinnosti členů

1. Člen má tato základní práva, která vykonává osobně: a) účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích,

b) volit a být volen do výboru spolku nebo revizní komise spolku (dále jen ,,revizní komise“),

c) účastnit se rybářských akcí pořádaných spolkem,

d) podávat návrhy a stížnosti,

e) podílet se na využívání výsledků z rybářského hospodaření a ost. činnosti spolku

2. Člen má tyto základní povinnosti (povinnosti a práva uvedená pod písmeny b) a c) nelze plnit prostřednictvím jiných osob):

a) účastnit se jednání členských schůzí a akcí pořádaných spolkem,

b) plnit ustanovení těchto stanov a provozního řádu,

c) plnit rozhodnutí členské schůze a výboru,

d) aktivně se podílet na plnění poslání spolku.

Povinnosti uvedené v provozním řádu může člen plnit prostřednictvím jiné osoby, pokud z povahy věci nevyplývá povinnost osobního plnění.

3. Při vystoupení ze spolku nemá člen nárok na vrácení vstupního příspěvku, případně jeho

části v závislosti na výsledku hospodaření spolku v posledním účetním roce (v roce, kdy

bylo členovi ukončeno členství).

4. Členům spolku, který pro pokročilý věk nebo zdravotní stav, popřípadě z jiných důvodů, nemohou v plném rozsahu plnit všechny povinnosti a úkoly spolku, mohou být členskou schůzí poskytnuty úlevy.


Článek 6

Porušení členských povinností

Jestliže člen poruší stanovy, může rozhodnout členská schůze o jeho postihu.


Článek 7.

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská schůze se koná zpravidla 2 x ročně a svolává ji předseda nebo místopředseda spolku (písemně, elektronickou poštou, apod.) alespoň týden před datem konání. V pozvánce musí být uveden program členské schůze.

2. Mimořádnou členskou schůzi musí výbor svolat, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů nebo revizní komise. Musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Není –li takto svolána, musí ji svolat revizní komise.

3. Členské schůzi přísluší rozhodovat zejména o:

a) přijetí a vyloučení člena,

b) výši vstupního příspěvku a členského příspěvku včetně termínu jeho úhrady,

c) přijetí stanov spolku a jejich změn,

d) přijetí provozního řádu a jeho změn,

e) volbě a odvolání předsedy, místopředsedy a členů výboru spolku,

f) volbě a odvolání členů revizní komise,

g) návrhu na ustanovení a odvolání rybářského hospodáře a rybářské stráže,

h) schválení hospodaření spolku,

i) schválení rybářského výkaznictví,

j) schválení zprávy o činnosti spolku a záměru činnosti pro další období,

k) zániku či sloučení spolku,

l) způsobu majetkového vypořádání při zániku spolku, včetně jmenování likvidátora.

4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

5. Hlasování je veřejné, pokud se většina přítomných členů nerozhodne o hlasování tajném.

6. O jednání a usnesení členské schůze se v knize zápisů pořizuje zápis, který podepisují předsedající a další členové výboru.


Článek 8.

Výbor

1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku a spravuje jeho záležitosti mezi

členskými schůzemi. Tvoří jej předseda, místopředseda, rybářský hospodář a další členové.

2. Výbor provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou těch,

které jsou vyhrazeny členské schůzi.

3. Schůzi výboru svolává předseda, popřípadě místopředseda. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. K přijetí návrhu je třeba souhlasu v většiny členů výboru.

5. O své činnosti předkládá výbor zprávy členské schůzi.

Článek 9.

Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku. Je volena členskou schůzí, které je odpovědna ze své činnosti.

2. Revizní komise je zpravidla tříčlenná. Jejími členy nemohou být členové výboru ani rybářská stráž a osoby jim blízké (vymezení dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

3. Revizní komise na své ustavující schůzi volí předsedu revizní komise.

4. Revizní komise kontroluje veškerou činnost (dodržování stanov a provozního řádu) spolku, hospodaření spolku i jeho orgánů a provádí revizi účetních dokladů.

5. Předseda revizní komise má právo účastnit se jednání schůzí výboru s hlasem poradním.

6. Revizní komise předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na odstranění zjištěných závad.


Článek 10.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly projednány a přijaty dne 28. 10. 2016 Členskou schůzí.


V Senici na Hané 28. 10. 2016

Pavel Vláčil - předseda, Čestmír Maksant - místopředseda,  Stanislav Mikyska - př. reviz.komise